Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Keycloak trong Spring Boot
Hi mọi người, hiện tại em mới bắt đầu tìm hiểu về thế giới <strong>Microservice.</strong>Em thấy có rất nhiều tutorial về microservice trong Spring sử dụng Keycloak để làm Authentication service cũng như tích hợp Keycloack cho <strong>Api Gateway.</strong>Keycloak này có nhiều tiện ích thật nhưng có chỗ em ko thích lắm là có vẻ mình ko quản lý trực tiếp user
Answer