Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về cách hoạt động của Filter trong Spring Security
Hi xin chào mọi người! <p> </p> <p> Khi làm việc với Spring Security thì mặc định sẽ có hàng loạt các filter liên tiếp nhau có nhiệm vụ Authentication và Authorization các request.Vậy khi chúng ta muốn sử dụng custom filter thì chúng ta phải config các <strong>addFilter</strong>, <strong>addFilterBefore</strong>, <strong>addFilterAfter</strong>. </p> <p>
Answer