Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Các toán nào sử dụng được index trong MySQL?
Các toán nào sử dụng được index trong MySQL?
  • Answer
mysql index
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Các toán tử sử dụng được index trong MySQL bao gồm: =, >, ≤, BETWEEN, IN

Tham khảo: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/column-indexes.html

  • 0
  • Reply