Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
có nên dùng stream thay cho for loop
Anh Dũng ơi, em hay dùng vòng lặp for thay vì stream ở java 8 , em cũng code theo OOP truyền thống, không dùng các functional ở Java 8 vì nó dễ nhìn, fresher và junior có thể đọc hiểu. Em đã tìm nhiều topic compare Stream và For loop nhưng performance không chênh nhau nhiều anh ạ
 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
Anh vừa thử khởi tạo 1 list với 1 triệu phần tử thế này:

final List list = new ArrayList();
for (int i = 0 ; i < 1000000 ; ++i) {
  list.add(i);
}

Và thực hiện việc copy với 3 loại lăp:

 1. foreach

final List forLoopCopy = new ArrayList();
final long forLoopStartTime = System.currentTimeMillis();
for (Integer item : list) {
  forLoopCopy.add(item);
}
final long forLoopElapsed = System.currentTimeMillis() - forLoopStartTime;
System.out.println("for loop elapsed: " + forLoopElapsed);

 1. for index

final List forIndexCopy = new ArrayList();
final long forIndexStartTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0 ; i < list.size() ; ++i) {
  forIndexCopy.add(list.get(i));
}
final long forIndexElapsed = System.currentTimeMillis() - forIndexStartTime;
System.out.println("for index elapsed: " + forIndexElapsed);

 1. Và stream

final List streamCopy = new ArrayList();
list.forEach(it -> streamCopy.add(it)); // warm up chương trình
final long streamStartTime = System.currentTimeMillis();
list.stream().forEach(it ->
  streamCopy.add(it)
);
final long streamElapsed = System.currentTimeMillis() - streamStartTime;
System.out.println("stream elapsed: " + streamElapsed);

Và kết quả anh có:

for loop elapsed: 16
for index elapsed: 15
stream elapsed: 41

Như vậy kiểu for theo index có vẻ nhanh hơn cả, tuy nhiên chênh lệch như vậy không phải lớn. Thêm nữa việc sử dụng stream nó cũng cung cấp thêm hàm map hãy filter hay parallelStream cũng rất tiện nên có nhiều người dùng thích dùng stream hơn. Anh thì thì không thích stream lắm.

 • 0
 • Reply