Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong c
Mọi người cho em hỏi sự giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong C

với ạ?

Khi nào thì mình nên dùng async await, khi nào thì mình nên dùng multi thread ạ?

Em cảm ơn ạ.

 • Answer
c# multithread asyncawait
Remain: 5
2 Answers
Avatar
đầu tiên e hiểu bất đồng bộ là gì
 • 0
 • Reply
Là xử lý các tác vụ cùng lúc đúng không ạ?  –  Nam Nguyen 1638595997000
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
The Best Answer
Hãy nhìn vào chương trình này nhé:

class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Thread.CurrentThread.Name = "main";
    Console.WriteLine("Start Thread: " + Thread.CurrentThread.Name);
    Hello().GetAwaiter().GetResult();
    Console.WriteLine("End Thread: " + Thread.CurrentThread.Name);
    Thread.Sleep(100);
  }

  public static async Task Hello()
  {
    Console.WriteLine("Current Thread at Start Hello: " + Thread.CurrentThread.Name);
    await Task.Run(() =>
    {
      Thread.CurrentThread.Name = "task";
      Console.WriteLine("Current Thread at Task: " + Thread.CurrentThread.Name);
      Console.WriteLine("Hello World");
    });
    Thread.CurrentThread.Name = "async";
    Console.WriteLine("Current Thread at End Hello: " + Thread.CurrentThread.Name);
  }
}

Và kết quả nó sẽ thế này:

Start Thread: main
Current Thread at Start Hello: main
Current Thread at Task: task
Hello World
Current Thread at End Hello: async
End Thread: main

Như vậy có nghĩa là việc async await đang diễn ra trên các thread khác nhau, vậy nên theo quan điểm của anh thì trong C

async / await chẳng quan chỉ là 1 cách viết đơn giản hơn cho lập trình multi thread mà thôi.

Em có thể tham khảo source code của lớp Task sẽ thấy là nó đang sử dụng kết hợp giữa thread pool và task queue.

Đọc source code lớp threadpool anh đang thấy khởi tạo mặc định ban đầu max 32 thread:

private const int INITIAL_SIZE = 32;
internal volatile IThreadPoolWorkItem[] m_array = new IThreadPoolWorkItem[INITIAL_SIZE];
private volatile int m_mask = INITIAL_SIZE - 1;
 • 1
 • Reply