Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
HttpOnly là gì?
HttpOnly là gì và có tác dụng gì?
  • Answer
js
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
khi set cookie với HttpOnly, ví dụ: Set-Cookie: Token=abc;Secure;HttpOnly có nghĩa là thuộc tính cookie này sẽ chỉ được gửi qua HTTPs và chỉ có server mới có thể truy cập được cookie, và bạn sẽ không thể lấy được cookie này từ javascript
  • 1
  • Reply