Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Lấy giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange?
Các bác cho em hỏi làm cách nào để lấy được giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange nhỉ?

Em cảm ơn ạ

  • Answer
c# winforms
Remain: 5
1 Answer
Avatar
dungtv Teacher
dungtv Teacher
string OldText = string.Empty;
private void textBox1_GotFocus(object sender, EventArgs e)
{
   OldText = textBox1.Text;
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
   string newText = textBox1.Text;
   //Compare OldText and newText here
}

Không biết có đúng ý bác ko 😬

  • 0
  • Reply
Nhìn thì có vẻ ổn nhưng cái này em search thấy trên stackoverflow có rồi và không làm được.

Hiện tại em lưu lại giá trị của textbox vào ViewBag

Mỗi khi thay đổi giá trị thì cập nhật lại không thì thôi.

Không biết cách của em có được không nhỉ?

 –  Nguyen Nam 1634153680000