Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Thymeleaf hiển thị text mà không cần sử dụng thẻ html
Thymeleaf hiển thị text mà không cần sử dụng thẻ html, có thể sử dụng cách này:

<code><<span>p</span> <span>th</span>:inline=<span>"text"</span>>
    [[${<span>menu</span>.name}]]
    <<span>i</span> class=<span>"fas fa-angle-left right"</span>></i>
</p>
</code>
  • Answer
thymeleaf
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sharing
  • 0
  • Reply