Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bitcoin có đúng là 10 phút mới có một khối được sinh ra không?
Không thể chắc chắn, vì đây là đoạn code khi 1 block được tạo ra: <p> </p> <pre> if (hash nNonce = tmp.block.nNonce; assert(hash == pblock-&gt;GetHash()); //// debug print printf("BitcoinMiner:\n"); printf("proof-of-work found \n hash: %s \ntarget: %s\n", hash.GetHex().c_str(), hashTarget.GetHex().c_str()); p
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Bitcoin] coinbase là gì?
Coinbase là nội dung của 'input' của một giao dịch tạo. Trong khi các giao dịch thông thường sử dụng phần 'input' để tham chiếu đến đầu ra giao dịch mẹ (giao dịch trước trước đó) của chúng, giao dịch tạo không có giao dịch mẹ và tạo ra các đồng tiền mới từ không có gì. <p> </p> <p> Phần kiểm tra của giao dịch coinbase như sau: </p> <p> </p> <pre> bool
Answer