Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về View trong SQL
Hello mọi người , <ol> <li>Sau khi em tạo và dùng View trong SQL thì em thấy rất tiện dụng ,App Spring Boot của em gọi đến View lấy dữ liệu rất dễ dàng, em có một thắc là khi chúng ta dùng View thì có <strong>nhược điểm </strong>gì không ạ ?</li> <li>Nếu được lựa chọn ghi câu query phức tạp trên Spring Boot (<strong>không</strong> dùng View) và tạo View với query phức tạp đó rồi gọi View đó ở Spring Boot Back End thì trong thực tế mọi người sẽ <strong>ưu tiên</strong> cái nào hơn ?Và vì sao ạ ?</li> </ol> <p> Cảm ơn mọi người ! </p>
Answer
Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Lợi ích của việc sử dụng View trong database
Chào mọi người, <p> </p> <p> Mọi ngườ cho em hỏi là trong thực tế: Em muốn query 1 danh sách các bài viết bao gồm content + tag + cateogry + comments + reply thì mình sẽ join các bảng lại với nhau khi query như bình thường hay là tạo 1 cái view nó join sẵn. </p> <p> </p> <p> Nhân tiện mọi người cho em hỏi việc dùng view và việc join bảng bình thường thì có ưu/ nhược điểm gì ạ </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn mn nhiều </p>
Answer