Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Getting @Scheduled cron value from database
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang làm lấy giá trị cron @Scheduled từ cơ sở dữ liệu để làm job tự động vào thời gian cố định, thời gian được lấy từ csdl em muốn hỏi là làm sao để cấu hình lấy được thời gian từ csdl đó em cảm ơn! </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Sự khác biệt giữa Join Where và Join And
Cho 2 bảng thế này: <p> </p> <pre> CREATE TABLE `facebook` ( `name` varchar(45) NOT NULL, `city` varchar(45) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`name`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; CREATE TABLE `linkedin` ( `name` varchar(45) NOT NULL, `city` varchar(45) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`name`) ) ENGINE=Inn
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
SQL Partition: Khi dữ liệu đã quá nhiều, thì phải tạo partition như nào
Giả sử cần tạo partition cho 1 table, nhưng dữ liệu table đã quá lớn, vậy có thể đánh partition hay không. ĐIều gì sẽ xảy ra
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xử lý kiểu dữ liệu Blob trong database h2 spring boot
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang tìm hiểu dữ liệu Blob sử dụng H2 DB của spring boot kiểu dữ liệu này có thể lưu tất cả các dạng file phải k ạ? Và trong spring có hỗ trợ convert File từ java để lưu xuống db với kiểu Blob k ạ? Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về View trong SQL
Hello mọi người , <ol> <li>Sau khi em tạo và dùng View trong SQL thì em thấy rất tiện dụng ,App Spring Boot của em gọi đến View lấy dữ liệu rất dễ dàng, em có một thắc là khi chúng ta dùng View thì có <strong>nhược điểm </strong>gì không ạ ?</li> <li>Nếu được lựa chọn ghi câu query phức tạp trên Spring Boot (<strong>không</strong> dùng View) và tạo View với
Answer
Avatar
1
Farrar Harry Beginner
Farrar Harry Beginner
Xử lý soft delete cho quan hệ many-to-many
Xin chào mọi người, em đang gặp vấn đề về cách xử lý soft delete trong DB như sau: <p> </p> <p> Giả sử có 2 bảng Employee và Department với quan hệ n-n và 1 bảng trung gian emp-dept, tất cả các bảng đều có trường is_deleted để biểu diễn row đó đã xóa hay chưa( Khi xóa bản ghi thì gán giá trị is_deleted = true) </p> <p> </p> <p> Khi thực hiện chức năng c
Answer
Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Lợi ích của việc sử dụng View trong database
Chào mọi người, <p> </p> <p> Mọi ngườ cho em hỏi là trong thực tế: Em muốn query 1 danh sách các bài viết bao gồm content + tag + cateogry + comments + reply thì mình sẽ join các bảng lại với nhau khi query như bình thường hay là tạo 1 cái view nó join sẵn. </p> <p> </p> <p> Nhân tiện mọi người cho em hỏi việc dùng view và việc join bảng bình thường thì
Answer