Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Làm sao để đồng bộ thông tin giữa 2 module Java trên cache
Hi anh Dũng, Em có 2 module Java cùng lấy thông tin dữ liệu trên cache, em đang sử dụng redis thì có cách nào đồng bộ giữa 2 module như kiểu: <p> </p> <p> khi có module A đọc hoặc ghi thì module B sẽ đợi module A xong r mới thực hiện và ngược lại </p>
Answer