Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Deploy NFT Game smart contract lên mạng private
Dể deploy NFT Game smart contract lên mạng private, chúng ta cần trải qua các bước sau: <p> </p> <ol start="1"> <li>Tải ERC721 contract tại đây: <a href="https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts " target="_blank">https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts </a></li> <li>1 Copy toàn bộ thư mục contracts của <code>openzeppelin-contracts</code> vào thư mục contracts của truffles </li> <li>2 Sau khi copy chúng ta sẽ cấu trúc thư mục kiểu này: </li> </ol> <p> </p> <ol start="2"> <li>Tạo 1 contract mới thế này: </li> </ol> <p> </p> <pre> // contracts/GameItem.sol // SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.0; import "./extensions/ERC721URIStorage.sol"; import "./../../utils/Counters.sol"; contract GameItem is ERC721URIStorage { using Counters for Counters.Counter; Counters.Counter private _tokenIds; constructor() public ERC721("GameItem", "ITM") {} function awardItem(address player, string memory tokenURI) public returns (uint256) { _tokenIds.increment(); uint256 newItemId = _tokenIds.current(); _mint(player, newItemId); _setTokenURI(newItemId, tokenURI); return newItemId; } } </pre> <p> </p> <p> </p> <ol start="3"> <li>Sửa file truffle-config.js thế này: </li> </ol> <p> </p> <pre> module.exports = { networks: { development: { host: "localhost", port: 8545, network_id: "*", gas: 0, from: "0x3c31b4b9d6c24bad29498f99aaa6914231362c7f" } }, compilers: { solc: { version: "0.8.0" } } }; </pre> <p> </p> <ol start="4"> <li>Sửa file 1_initial_migration.js thế này: </li> </ol> <p> </p> <pre> const GameItem = artifacts.require("token/GameItem"); module.exports = function (deployer) { deployer.deploy( GameItem ); }; </pre> <p> </p> <ol start="5"> <li>Chạy truffle compile </li> <li>Chạy trufle migrate </li> </ol> <p> </p> <ol start="7"> <li>Sau khi đã deploy contract thành công chúng ta sẽ chạy <code>truffle console</code> và gọi thử các lệnh: </li> </ol> <p> </p> <pre> let contract = await GameItem.deployed() let contract = contract.awardItem("0x0070c24257f49e73359cd8eff347bfd5e6081e23", "https://public.nftstatic.com/static/nft/zipped/4d7dfb4cdffc43a583c71c1bb5e07597_zipped.png") contract.ownerOf(1) contract.tokenURI(1) </pre> <p> </p> <p> Kết quả chúng ta sẽ nhận được: </p> <p> </p> <pre> truffle(development)&gt; contract.ownerOf(1) '0x0070C24257F49E73359Cd8eff347bfD5e6081E23' truffle(development)&gt; contract.tokenURI(1) 'https://public.nftstatic.com/static/nft/zipped/4d7dfb4cdffc43a583c71c1bb5e07597_zipped.png' truffle(development)&gt; </pre>
Answer
Avatar
0
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Cơ chế hoạt động của game NFT
Ae cho hỏi có ai rõ về cái cơ chế hoạt động của game NFT ko nhỉ , giáp đáp hộ mình thắc mắc với. Các thông tin nhân vật, dữ liệu ... của usser sẽ đc lưu ở đâu nhỉ, trên blockchain hay là dưới database của server game riêng? Mình hiểu là các item, resource lưu ở blockchain nhưng chả lẽ tất cả đều lưu tại đó ạ? Mà nếu như game online thì có server riêng ko nhỉ? <p> Mong ae giải đáp giúp, mình đang có hứng thú với thể loại nft này , đang tìm hiểu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, search thử thì toàn thấy hướng dẫn chơi <span><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6a/2/16/1f641.png" alt="🙁" /></span> </p>
Answer