Avatar
1
Tô Cao Nguyên Beginner
Cách cấu trúc và định nghĩa tree trong mysql
giả sử mình có 1 tree như sau: <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot-2022-08-08-191218.png" /> <p> </p> <p> làm thế nào để lưu và tìm ra các con cháu của 1 node? </p>
Answer