Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
có phải Java luôn dành 1 thread để chạy hàm main
Như em được biết mọi chương trình Java phải có hàm main, một số ngôn ngữ khác như JS thì em thấy không có. Nhưng, ví dụ em có 8 thread, như vậy em phải luôn luôn dành 1 thread để chạy hàm main và chỉ có 7 thread khác chạy song song để xử lý logic đúng không vậy ạ
Answer
Avatar
2
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
thu hồi 1 thread trong Java
em có 1 thread xử lý như sau : <p> </p> <pre> while (true) { System.out.println("3"); Thread.sleep(1000); } </pre> <p> </p> <p> Làm thế nào để thu hồi thread này vậy ạ </p>
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Câu hỏi MultiThread sử dụng cho bài toán đếm tăng dần
<ul> <li>Tại sao count lại khác 10.000.000, bé hơn hay lớn hơn 10.000.000?</li> <li>Dùng 3 cách để count có giá trị 10.000.000 sau khi chạy đoạn code dưới (yêu cầu vẫn chạy 50 thread song song).</li> <li>Hàm thread.join() dùng để làm gì?</li> </ul> <pre> import java.util.ArrayList; public class ThreadTest { static int count = 0; public static void main(String[] args) throws InterruptedException { ArrayList&lt;Thread&gt; list = new ArrayList&lt;&gt;(); for (int i = 0; i &lt; 50; i++) { Thread th = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { for (int i = 0; i &lt; 200000; i++) { count++; } } }); th.start(); list.add(th); } for (Thread thread : list) { try { thread.join(); } catch (InterruptedException ex) { } } System.out.println("Count: "+count); } }</pre>
Answer