Avatar
1
Dũng Ngô Beginner
Dũng Ngô Beginner
Hỏi về xử lí biểu đồ thống kê với thymleaf
Anh cho em hỏi cách xử lí dữ liệu biểu đồ thống kê  với thymleaf như thế nào ạ?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Thymeleaf: chuyển đổi timestamp hoặc date time về string tương ứng với time zone của client
Thymeleaf: chuyển đổi timestamp hoặc date time về string tương ứng với time zone của client
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Thymeleaf: Hiển thị message dạng chữ hoa
Code hiển thị message dạng chữ hoa trong thymeleaf: <pre>&lt;code&gt;&lt;li class="nav-header" th:with="componentsTitle=#{components.title}" th:text="${#strings.toUpperCase(componentsTitle)}"&gt;&lt;/li&gt; &lt;/code&gt;</pre> <p> Tham khảo thêm: <a href="https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#strings" target="_blank" rel="noopener">https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#strings</a> </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Thymeleaf hiển thị text mà không cần sử dụng thẻ html
Thymeleaf hiển thị text mà không cần sử dụng thẻ html, có thể sử dụng cách này: <p> </p> <pre>&lt;code&gt;&lt;&lt;span&gt;p&lt;/span&gt; &lt;span&gt;th&lt;/span&gt;:inline=&lt;span&gt;"text"&lt;/span&gt;&gt; [[${&lt;span&gt;menu&lt;/span&gt;.name}]] &lt;&lt;span&gt;i&lt;/span&gt; class=&lt;span&gt;"fas fa-angle-left right"&lt;/span&gt;&gt;&lt;/i&gt; &lt;/p&gt; &lt;/code&gt;</pre>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Gọi hàm static trong thymeleaf
Để gọi hàm static trong thymeleaf hãy tham khảo cái này: <a href="https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#preprocessing" target="_blank" rel="noopener">https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#preprocessing</a>
Answer