tvd12
80 questions
576 answers
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Không có CA có được không?
Không có CA có được không? Khi có ý kiến cho rằng nếu ko trust ca mà trust all thì có khả năng bị middle attack ạ.
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Spring: singleton có ý nghĩa gì và tại sao lại phải tạo singleton?
Em chào anh.<p> Em mới mua sách "Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình" của anh. Em thấy ngay phần đầu tiên anh có đề cập đến singleton. Em mới chuyển ngành sang làm dev có một câu hỏi mong anh có thế giải thích ạ. </p> <p> Trong Spring Boot singleton được tạo ra nếu đánh dấu nó là 1 bean, vậy singleton có ý nghĩa gì và tại sao lại phải tạo singleton. Để hiểu cách nó tạo ra thì làm như thế nào được ạ? </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React native debug UI trên android simulator
Hi anh em, mình đang muốn enable debug ui trên android simulator nhưng gặp lỗi này:<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> Error: Unable to resolve module ./debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4 <span class="pl-k">from</span> /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/.: <span class="pl-k">None</span> of these files exist: * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg) * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4/index(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg) at ModuleResolver.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph/ModuleResolution.js:114:15) at DependencyGraph.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph.js:277:43) at /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/lib/transformHelpers.js:169:21 at Server._resolveRelativePath (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:1045:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at <span class="pl-k">async</span> Server._explodedSourceMapForBundleOptions (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:993:35) at <span class="pl-k">async</span> Promise.all (index 1) at <span class="pl-k">async</span> Server._symbolicate (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:945:26) at <span class="pl-k">async</span> Server._processRequest (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:418:7) </pre> </div><p> Anh em có cách nào khác phục không? Mình search google mà không thấy. </p> <p> Phiên bản: </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">"react-native"</span>: <span class="pl-s">"0.72.4"</span> <span class="pl-s">"@react-native-community/cli-debugger-ui@11.3.6"</span> </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Best practice cho project chỉ có 2 branch là staging với prod
Hi anh,<p> Anh có best practice cho project chỉ có 2 branch là staging với prod ko, vấn đề em gặp phải là: </p> <ul> <li>Khi fix bug hay code 1 feature mới thì mọi người sẽ checkout từ prod và tiến hành dev- Khi xong -> merge vào staging để test -> test oke sau khi được approval thì sẽ merge vào prod</li> <li>Nhiều feature hoặc bug sẽ không được approval liền (kéo dài 2-3 tuần hoặc 1 tháng) và nhiều cái feature sẽ cần lên prod gấp=> branch staging hiện giờ rất nhiều feature hoặc function đang test, đang đợi approval, hoặc bị cancel</li> <li>nhiều feature được approval lên prod thì toàn phải coppy code qua branch khác rồi merge prod (lúc trước em hay làm), bây giờ thì em checkout 1từ prod dev,ví dụ feature/fnc-1, sau khi xong thì em tạo nhánh mới feature/fnc-1-staging từ feature/fnc-1 rồi merge staging, khi được approval rồi thì em merge feature/fnc-1 vào prod</li></ul> <p> Nhưng mà mỗi lần test trên staging lẫn lộn nhiều code nên ko chắc chắn là trên prod ko có bug, Anh có solutions nào cho vấn đề này ko ạ. </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React Native: Fix lỗi Failed to transform react-android-0.72.3-debug.aar
<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> Execution failed <span class="pl-k">for</span> task <span class="pl-s">':app:checkDebugAarMetadata'</span>. &gt; Could <span class="pl-k">not</span> resolve <span class="pl-k">all</span> files <span class="pl-k">for</span> configuration <span class="pl-s">':app:debugRuntimeClasspath'</span>. &gt; Failed to transform react-android-0.72.3-debug.aar (com.facebook.react:react-android:0.72.3) to <span class="pl-k">match</span> attributes {artifactType=android-aar-metadata, com.android.build.api.attributes.BuildTypeAttr=debug, org.gradle.category=library, org.gradle.dependency.bundling=external, org.gradle.libraryelements=aar, org.gradle.status=release, org.gradle.usage=java-runtime}. &gt; Execution failed <span class="pl-k">for</span> JetifyTransform: /Users/xxx/.gradle/caches/modules-2/files-2.1/com.facebook.react/react-android/0.72.3/753dcb10579a06570819a980133bb5042d82a6a5/react-android-0.72.3-debug.aar. &gt; Java heap space &gt; Failed to transform hermes-android-0.72.3-debug.aar (com.facebook.react:hermes-android:0.72.3) to <span class="pl-k">match</span> attributes {artifactType=android-aar-metadata, com.android.build.api.attributes.BuildTypeAttr=debug, org.gradle.category=library, org.gradle.dependency.bundling=external, org.gradle.libraryelements=aar, org.gradle.status=release, org.gradle.usage=java-runtime}. &gt; Execution failed <span class="pl-k">for</span> JetifyTransform: /Users/xxx/.gradle/caches/modules-2/files-2.1/com.facebook.react/hermes-android/0.72.3/f89c2cda86da7a97ffd78484839d880f8eccd3c9/hermes-android-0.72.3-debug.aar. &gt; Java heap space </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[EzyFox Server] EzySimpleSessionManagementSetting, stress test
E xin lỗi vì phiền anh giờ này. A có thể trả lời khi rảnh ạ. Tại em chỉ muốn hiểu thêm về cấu trúc của Ezyfox. <ol start="1"> <li>Điểm khác biệt của EzySimpleSessionManagementSetting và EzySessionManagementSettingBuilder là gì ạ? Mình nên xài cái nào cho phần EzySimpleSetting?</li> <li>Việc stress test bắt buộc phải trong điều kiện mạng ổn định và băng thông phải mạnh à anh? Kiểu em về nhà test ở mạng nhà trọ thì nó run ngáo luôn reconnection udp r tcp socket ạ.</li></ol>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Apply vào vị trí fresher android cần gì?
a ơi, a có thể gợi ý cho e 1 vài prj và kiến thức cần có để apply fresher android dc ko ạ?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code tạo QR cho Việt Nam Bank viết bằng typescript
Code tạo QR cho Việt Nam Bank viết bằng typescript
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Làm cho startup (công ty nhỏ) hay làm cho công ty lớn? (Phần 1)
Làm cho startup (công ty nhỏ) hay làm cho công ty lớn?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi thêm về response từ ezyfox server về client
Anh ơi, em muốn hỏi thêm về response từ Server về client. Phía dưới là đoạn main trong TCPSocket của em, em mong muốn là nó chỉ login 1 lần và trả về kết quả chỉ 1 lần thôi. Hiện tại em đang bị nó trả về liên tục nên không thể biết được là số response / user là bao nhiêu và cũng như là số request / giây, số response / giây, số response / số request. <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> main(String[] args) { DefaultClientConfig clientConfig = <span class="pl-k">new</span> DefaultClientConfig(); SocketClientSetup setup = <span class="pl-k">new</span> SocketClientSetup(<span class="pl-s">"tcp-socket"</span>); EzyClients clients = EzyClients.getInstance(); EzyEventLoopGroup eventLoopGroup = <span class="pl-k">new</span> EzyEventLoopGroup(1); EventLoopGroup nettyEventLoopGroup = <span class="pl-k">new</span> EzyNettyEventLoopGroup(1); LocalDateTime Starttime = java.time.LocalDateTime.now(); LocalDateTime Endtime = null; <span class="pl-k">long</span> differentInSeconds = 0; <span class="pl-k">new</span> Thread(() -&gt; { <span class="pl-k">int</span> clientCount = 10; <span class="pl-k">for</span> (int i = 0; i &lt; clientCount; i++) { EzyTcpClient client = <span class="pl-k">new</span> EzyTcpClient( clientConfig.get(i), eventLoopGroup, nettyEventLoopGroup ); <span class="pl-k">try</span> { Thread.sleep(25); } <span class="pl-k">catch</span> (Exception e) { e.printStackTrace(); } setup.setup(client, false); clients.addClient(client); client.connect(<span class="pl-s">"127.0.0.1"</span>, 3005); } }) .start(); Endtime = java.time.LocalDateTime.now(); differentInSeconds = Duration.between(Starttime, Endtime).getSeconds(); System.out.println(<span class="pl-s">"===================StartTime=================="</span>); System.out.println(Starttime); System.out.println(<span class="pl-s">"===================EndTime=================="</span>); System.out.println(Endtime); System.out.println(<span class="pl-s">"===================Duration=================="</span>); System.out.println(differentInSeconds); EzyMainEventsLoop mainEventsLoop = <span class="pl-k">new</span> EzyMainEventsLoop(); mainEventsLoop.start(1); } </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi về stress test cho ezyfox server
Anh ơi, em xin phép được hỏi một số câu. <ol start="1"> <li>Việc kết nối stress test có thể chạy ở 1 máy khác mà k nhất thiết server phải chạy không anh?</li> <li>Như hình 1 thì muốn chạy stress test phần login mình sẽ cho 5 máy khác chạy phần này đúng không anh? <a href="https://github.com/tvd12/ezyfox-server-example/tree/master/message-stresstest" target="_blank">https://github.com/tvd12/ezyfox-server-example/tree/master/message-stresstest</a></li> <li>Làm sao để chúng ta biết được là server có thể chịu bao nhiêu player login hay call API? và cũng như tính toán số lượng TCP hay UDP tối đa mà server có thể nhận và respone được ạ?</li> <li>Nếu mà chỉ test mỗi phần login thì chắc em chỉ cần trả phần message cho respone biết được là nó đã trả về bao nhiêu message của TCP hoặc là UDP phải k anh?</li> </ol> <p> Em cám ơn anh ạ. </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Em nghỉ việc rồi có nên quay lại công ty cũ?
Em nghỉ việc rồi có nên quay lại công ty cũ?
Answer