Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Send Email Server IBM WebSphere
Em chào mọi người. <p> </p> <p> Em đang test code chức năng Send email tại máy local thì send được nhưng khi deploy lên server máy khách thì lỗi như ảnh bên dưới, em dùng spring cần config gì thêm ( có cách send email nào em nên dùng không ạ ) em cảm ơn. <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/erro1.jpg" /> </p> <p> </p> <p> code </p> <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/email1.jpg" /> <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/email2.jpg" />
Answer