Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Hỏi về giá trị của cấu hình hibernate
Hiện giờ khi em thực hiện import từ excel 1 số lượng lớn bản ghi thì em thấy rằng bị close connection giữa chừng dẫn đến việc import bị lỗi <p> </p> <p> Em thấy rằng khi em thay đổi giá trị </p> <p> </p> hibernate.dbcp.timeBetweenEvictionRunsMillis từ 60000 =&gt; 600000 thì không gặp tình trạng này nữa <p> </p> <p> Em có tìm hiểu thì biết được đoạn th
Answer