Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: làm sao chuyển eth ra khỏi contract?
Làm sao chuyển eth ra khỏi contract?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Chuyển eth từ wallet address vào contract address
Làm thế nào để chuyển eth từ 1 wallet address vào 1 contract address?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Deploy vả sử dụng smart contract từ web3 java client
Blockchain: Deploy vả sử dụng smart contract từ web3 java client
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Deploy ERC721 (NFT) lên mạng private
Dể deploy ERC721 (NFT) lên mạng private, chúng ta cần trải qua các bước sau: <p> </p> <ol start="1"> <li>Tải ERC721 contract <a href="https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts">tại đây</a> </li> <li>1 Copy toàn bộ thư mục contracts của <code>openzeppelin-contracts</code> vào thư mục contracts của truffles </li> <li>2 Sau
Answer