Avatar
1
Sơn Ngọc Beginner
Sơn Ngọc Beginner
AI sẽ thế nào khi Web3 hoàn thiện và phát triển
Khi mà web3 phát triển hoàn thiện, đồng nghĩa với việc data của user sẽ được public trên blockchain. Vậy liệu đây sẽ thuận lợi cho việc phát triển các Model AI không ạ?
Answer
Avatar
1
Sơn Ngọc Beginner
Sơn Ngọc Beginner
Security trong thế hệ web3
Chào mọi người, theo như em tìm hiểu thì trong thế hệ web3, user sẽ thực sự sở hữu data do mình tạo ra và không ai khác có thể thay đổi nó. Có đúng là để làm được điều này, thì mỗi user sẽ phải tạo 1 account trong blockchain network không ạ? Nếu đúng như vậy thì làm thế nào để ta có để bảo mật được các thông tin nhạy cảm của account ví dụ như private key ạ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Deploy vả sử dụng smart contract từ web3 java client
Blockchain: Deploy vả sử dụng smart contract từ web3 java client
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Khởi tạo môi trường
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Khởi tạo môi trường
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
web3 js sử dụng hàm sign và hàm ecRecover làm chức năng đăng nhập
Những anh em nào yêu thích hoặc đã quen với lập trình javascript có thể sử dụng thư viện <a href="<a href="https://www.npmjs.com/package/web3" " target="_blank">https://www.npmjs.com/package/web3" </a> target="_blank">web3 js</a> để làm cơ chế đăng nhập thông qua hàm <code>sign</code> và <code>ecRecover</code>, ví dụ: <p> </p> <pre> const Web3 = require(
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sử dụng smart contract trong mạng etherum với web3js
Giả sử contract của chúng ta có nội dung thế này: <p> </p> <pre> // SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity &gt;=0.4.22 &lt;0.9.0; contract Migrations { string public _message; uint public _last_completed_migration; function Hello() public{ _message = &quot;Hello World!&quot;; } function setComplet
Answer