Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Valid email regex pattern
Em muốn kiểm tra trước @ tối đa 64 ký tự, email tối đa 255 ký tự nhưng bị sai chỗ check length, pattern hiện tại là: <p> </p> <pre> ^((\\w+([\\.-]?\\w+)*){1,64}\\@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+){6,255}$ </pre>
Answer