Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
làm chức năng ẩn hiện 1 số trường
Hi anh, em có entity People (id, name, age, gender) với user A em chỉ cho hiện id,name. Với user B chỉ cho hiện id,name,gender. Trong tình huống này, có nên sử dụng GraphQL k ạ. GraphQL có hỗ trợ cho việc cache ở client k ạ. Thank a
Answer