Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
EzyFox: Bắt đầu tìm hiểu từ đâu để hiểu được cơ chế của spring?
Anh cho em hỏi nếu muốn hiểu cái core với flow ezyfox của anh thì em nên đọc repo nào trước anh nhỉ, Kiểu trước kia em hay thắc mắc vì sao @Component annotation ở spring thì giúp mình đăng kí lớp đó như là bean để được quản lý ở bên dứoi á. Nay em thấy opensource của anh có những thứ đó. Nên em muốn dùng và nghiên cứu thêm thử. Với em thấy có cái gamebox cũn
Answer
Avatar
1
Mathis Favier Beginner
Mathis Favier Beginner
[Easyfox-server] null pointer Exception on user repo while trying to connect
So I watched the <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aTZDSiiITBM&amp;list=PLlZavoxtKE1IfKY7ohkLLyv6YkHMkvH6G&amp;index=4">video</a> for the authentication with Ezyfox-server but I got an NullPointerException on UserRepo while I try to log in. I can't figure out why because I triple check my code and the video... <p> </p> <p> Here is my code: </p> <p>
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Cách tạo mock ScheduledExecutorService cho EzyAppContext khi test
Em đang viết test cho issue <a href="https://github.com/youngmonkeys/ezyfox-server/issues/68">https://github.com/youngmonkeys/ezyfox-server/issues/68</a>. Em dùng Mockito để khởi tạo EzyAppContext: <code class="markdown-inline">EzyAppContext appContext = mock(EzyAppContext.class)</code>. Nhưng làm vậy <code class="markdown-inline">context.get(ScheduledExecut
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
[ezyfox-server] Chạy test EzySimpleAppEntryTest bị exception!
Em đã import ezyfox-server thành công, nhưng khi chạy thử <code>ezyfox-server/ezyfox-server-support/src/test/java/com/tvd12/ezyfoxserver/support/test/entry/EzySimpleAppEntryTest.java</code> thì bị exception, mặc dù test vẫn passed. Anh giải thích chỗ này giúp em với ạ. <p> </p> <p> Full log: </p> <pre>19:58:31,683 DEBUG [main] impl.EzyObjectWriterElement
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
[ezyfox-server] Làm sao để mở ezyfox-server bằng IntelliJ Idea?
Em đã import ezyfox-server vào IntelliJ nhưng các file test không chạy được. Các bước: <p> </p> <ol start="1"> <li>Fork <code class="markdown-inline">ezyfox-server</code> về: <a href="https://github.com/vu-luong/ezyfox-server">https://github.com/vu-luong/ezyfox-server</a> </li> </ol> <p> </p> <ol start="2"> <li>Import vào IntelliJ Idea </li> </ol> <p>
Answer
Avatar
1
Vu Luong Anh Pundit
[ezyfox-boot] packagesToScan bị rỗng
Mình tạo project bằng <code class="markdown-inline">ezyfox-server-archetype</code>, và dùng thư viện <code class="markdown-inline">ezyfox-boot-autoconfigure</code>, nhưng packagesToScan bị rỗng. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-216" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/07/Screen-Shot-2021-07-29-at-01.03.12.png" alt="" /> <p>
Answer