Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Có nhất thiết phải sử dụng cả refresh token và access token trong một ứng dụng hay không?
Có nhất thiết phải sử dụng cả refresh token và access token trong mọi ứng dụng hay không?
Answer