Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Warning khi dùng synchronized
Em thấy có warnings ở chỗ <code>synchronized (gameService)</code> và <code>synchronized (room)</code>. Anh giải thích giúp em vì sao có warnings này được không ạ? <p> </p> <img class="alignnone size-large wp-image-438" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/08/Screen-Shot-2021-08-02-at-00.23.15-1024x640.png" alt="" /> <img class="alignnone size-large wp-image-439" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/08/Screen-Shot-2021-08-02-at-00.23.43-1024x640.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Vì sao không debug được LocatedRoom và LocatedPlayer
Cho em hỏi thằng LocatedRoom và LocatedPlayer có gì đặc biệt mà debugger nó không nhận 2 biến room và player vậy ạ? <p> </p> <img class="alignnone size-large wp-image-429" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/08/Screen-Shot-2021-08-02-at-00.16.56-1024x660.png" alt="" />
Answer