Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Có nhất thiết phải sử dụng cả refresh token và access token trong một ứng dụng hay không?
Có nhất thiết phải sử dụng cả refresh token và access token trong mọi ứng dụng hay không?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
có nên thiết kế API Gateway kết hợp authentication
Anh ơi, về mặt triển khai API Gateway có mục đích là để routing đến các internal services, authentication và authorization. Như vậy, để authentication mình phải cần kết nối Database để lưu session, user và password và token để kiểm tra đăng nhập, và xác thực JWT trong mỗi HTTPs do người dùng cuối gửi lên. Nhưng đa số các kiến trúc Microservice em thấy họ không dùng Database để lưu session, user... vậy họ đã xử lý phần authentication này như thế nào ạ <p> </p> <img src="https://cpc.vn/Portals/0/TinBai/a6af94eca16d52330b7c12.jpg" />
Answer