Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu
Em chào anh , lại là em đây . <ul> <li>Hiện tại em đang có một vấn đề cần giải quyết chính là : </li></ul> <p> Website của em sẽ có 2 user là : Marketing và Volunteer </p> <ol start="1"> <li>Nhân viên Marketing sử dụng jotform để tạo form đăng ký , giờ em muốn xây dựng một website để thu thập dữ liệu từ form đó, sau đó sẽ List ra danh sách người đăng ký s
Answer