Avatar
1
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Cách xử lí exception trả về từ 3rd-party library
Chào anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Em đang thực hiện task: tích hợp <a href="https://www.twilio.com/">Twilio</a> vào dự án backend của công ty. </p> <p> </p> <p> Em định nghĩa 1 class tên MessageClient trong <code>Service layer</code> như sau: </p> <p> </p> <pre> import TwilioClient class MessageClient: def __init__(self): sel
Answer