Avatar
1
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Cách xử lí exception trả về từ 3rd-party library
Chào anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Em đang thực hiện task: tích hợp <a href="https://www.twilio.com/">Twilio</a> vào dự án backend của công ty. </p> <p> </p> <p> Em định nghĩa 1 class tên MessageClient trong <code>Service layer</code> như sau: </p> <p> </p> <pre> import TwilioClient class MessageClient: def __init__(self): self.twilio_client = TwilioClient(twilio_account_sid, twilio_auth_token) def send_message(body, from, to): self.twilio_client.send_message(body, from, to) </pre> <p> </p> <p> send_message có thể successful hoặc failed, nếu fail <code>twilio</code> sẽ raise exception, em đang phân vân liệu mình sẽ handle exception trong service layer hay trong view (API) layer? </p> <p> </p> <p> Mong anh giải đáp giúp ! </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer