Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về View trong SQL
Hello mọi người , <ol> <li>Sau khi em tạo và dùng View trong SQL thì em thấy rất tiện dụng ,App Spring Boot của em gọi đến View lấy dữ liệu rất dễ dàng, em có một thắc là khi chúng ta dùng View thì có <strong>nhược điểm </strong>gì không ạ ?</li> <li>Nếu được lựa chọn ghi câu query phức tạp trên Spring Boot (<strong>không</strong> dùng View) và tạo View với query phức tạp đó rồi gọi View đó ở Spring Boot Back End thì trong thực tế mọi người sẽ <strong>ưu tiên</strong> cái nào hơn ?Và vì sao ạ ?</li> </ol> <p> Cảm ơn mọi người ! </p>
Answer