Avatar
2
Tài Nguyễn Trung Beginner
Vấn đề network
Ở công ty em gặp một trường hợp như thế này.  Em gọi đến một domain bên ngoài (chả hạn trang tapchiphapluat.vn ) sử dụng postman gọi thì vẫn thực hiện được request và nhận về data. Nhưng em thực hiện code bằng java để gọi thì request bị timeout không nhận về data được, em có thử ping domain bằng terminal thì cũng bị timeout . Anh có biết nguyên nhân và cách
Answer