Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về cách hoạt động của Filter trong Spring Security
Hi xin chào mọi người! <p> </p> <p> Khi làm việc với Spring Security thì mặc định sẽ có hàng loạt các filter liên tiếp nhau có nhiệm vụ Authentication và Authorization các request.Vậy khi chúng ta muốn sử dụng custom filter thì chúng ta phải config các <strong>addFilter</strong>, <strong>addFilterBefore</strong>, <strong>addFilterAfter</strong>. </p> <p> </p> <p> Em có một câu hỏi muốn hỏi mọi người là: </p> <p> </p> <em>TH1</em>: Khi dùng <strong>addFilter</strong> thì custom filter sẽ vị trí nào trong dãy các filter của Spring Security? <p> </p> <em>TH2</em>: Khi dùng <strong>addFilterBefore</strong> hay <strong>addFilterAfter</strong> thì filter được chỉ định mà custom filter đứng trước hoặc sau có hoạt động hay không (Với TH Before em có thắc mắc là khi custom filter được chạy thì nó sẽ thay thế filter được chỉ định hay khi nó chạy xong thì filter chỉ định phải chạy 1 lần nữa )? <p> </p> <p> Em cám ơn mọi người ! </p>
Answer