Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[Machine Learning]Training bằng ảnh
Ở <a href="https://youtu.be/zCbZidaslN4">video này</a> anh thấy em đang training bằng ảnh, bên trong nó dùng thuật toán gì để so sánh ảnh em nhỉ? Liệu rằng có phải <a href="Cosine similarity" target="_blank" rel="noopener">https://en.wikipedia.org/wiki/Cosine_similarity</a>
Answer