Avatar
0
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Parse Json to Object dùng @JsonProperty
Em đang dùng Rest Template để call 1 api nó trả data JSON dạng: <pre> { "Data": [{"ID":"vt", "Name":"vuong"}, {"ID":"ha", "Name":"hoang"}], "ErrorCode": null, "ErrorMsg": null } </pre> <p> E có tạo 1 class tên ApiResponse </p> <pre> @JsonProperty("Data") private List&lt;User&gt; data; @JsonProperty("ErrorCode") pri
Answer