Avatar
0
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Parse Json to Object dùng @JsonProperty
Em đang dùng Rest Template để call 1 api nó trả data JSON dạng: <pre> { "Data": [{"ID":"vt", "Name":"vuong"}, {"ID":"ha", "Name":"hoang"}], "ErrorCode": null, "ErrorMsg": null } </pre> <p> E có tạo 1 class tên ApiResponse </p> <pre> @JsonProperty("Data") private List&lt;User&gt; data; @JsonProperty("ErrorCode") private String errorCode; @JsonProperty("ErrorMsg") private String errorMess; </pre> <p> Cái list data json thì em tạo 1 class User </p> <pre> @JsonProperty("ID") private String id; @JsonProperty("Name") private String name; </pre> <p> Khi em goi </p> <pre>ResponseEntity&lt;ApiResult&gt; responseEntity = restTemplate.exchange( api, HttpMethod.POST, httpEntity, ApiResult.class ); </pre> <p> và lấy list data </p> <p> List&lt;User&gt; users = responseEntity.getBody().getData(); </p> <p> thì cái users này nó không map vào với mấy cái field trong class của em. </p> <p> Em đã dùng sai @JsonProperty ở đây ạ? </p>
Answer