Avatar
1
LarreyK Beginner
LarreyK Beginner
Làm sao để chia room và giới hạn số lượng thành viên từng room cho nhiều user ?
Dear mọi người, <p> </p> <p> Mình đang có 1 câu hỏi như tiêu đề. </p> <p> </p> <p> Ví dụ mình có 1000 concurrent users, nhưng thư viện hỗ trợ real-time multi-user ở phía client tính phí cao cho số CCU cao tương ứng, nên client muốn chia room để giới hạn số lượng user truy cập. </p> <p> 1000 users mình sẽ chia thành 10 rooms với 100 users mỗi room. </p> <p> </p> <p> (Data của mỗi user trong từng room đều giống nhau). </p> <p> </p> <p> Initial idea của mình là làm 1 record lưu lại số lượng user đang ở trong từng room, rồi lúc user join thì kiểm tra và nếu chưa đạt mức giới hạn user thì cho user mới truy cập vào đó. </p> <p> </p> <p> Tuy nhiên nếu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng tới vấn đề horizontal scaling không nhỉ ? </p>
Answer