Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi font UTF-8 khi lưu file
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang gặp lỗi khi save file bị lỗi font UTF-8, Em dùng postman test chuỗi dữ liệu Json khi nhập các trường dữ liệu với Font UTF-8 gửi yêu cầu thì khi lưu file text trong chuỗi bị lỗi font, Em có test Response trả về chuỗi Json đó và không bị lỗi font chỉ lỗi trong lúc lưu File </p> <p> </p> <p> Đây là code phần lưu File và mình có cách nào để set Font UTF-8 khi lưu file không ạ em đang dùng Springboot </p> <pre> public void CreateFileJson(JsonObject jsonObject, String path) { try { FileWriter file = new FileWriter(path + "/" + namefile + ".json"); ObjectWriter ow = new ObjectMapper().writer().withDefaultPrettyPrinter(); file.write(ow.writeValueAsString(jsonObject)); file.close(); } catch (Exception e) { LOGGER.error("Error: " + e.getMessage()); } } </pre>
Answer