Avatar
1
Mr Nguyen Beginner
Mr Nguyen Beginner
Tham số trong docker
Chào mọi người ạ. Em có 1 file docker với nội dung như  sau.Mong mọi người giải thích giúp em các tham số bên trong file ạ. <pre>FROM abc/openjdk:11.0.1 RUN adduser --disabled-password --home /home/app app&amp;&amp; mkdir /home/app/logs &amp;&amp; chown app:app /home/app/logs USER user WORKDIR /home/app ENTRYPOINT ["java","-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"] </pre> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Cài docker CLI trên mac
Sắp tới 2022 <a href="https://www.docker.com/blog/updating-product-subscriptions/">docker desktop sẽ tính phí</a>, vậy có cách nào cài docker CLI trên mac không mọi người nhỉ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Docker]Lỗi: Error response from daemon: Conflict. The container name
Khi chạy lệnh <code>docker run --rm -it xxx</code> và gặp lỗi này: <p> </p> <pre> docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "abc" is already in use by container "def". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name. </pre> <p> </p> <p> Thì có cách nào sử dụng lại được container cũ không hay bắt buộc phải xoá cái container cũ đi? </p>
Answer