Avatar
1
Farrar Harry Beginner
Farrar Harry Beginner
Xử lý soft delete cho quan hệ many-to-many
Xin chào mọi người, em đang gặp vấn đề về cách xử lý soft delete trong DB như sau: <p> </p> <p> Giả sử có 2 bảng Employee và Department với quan hệ n-n và 1 bảng trung gian emp-dept, tất cả các bảng đều có trường is_deleted để biểu diễn row đó đã xóa hay chưa( Khi xóa bản ghi thì gán giá trị is_deleted = true) </p> <p> </p> <p> Khi thực hiện chức năng c
Answer