Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bắt đầu làm quen với ethereum từ đâu
<ol start="1"> <li>Pull <a href="https://github.com/ethereum/go-ethereum" target="_blank">geth</a> về và làm theo hướng dẫn tại README.md để build </li> <li>Chạy câu lệnh này sau khi build xong để enable http api: </li> </ol> <code>./build/bin/geth --http --http.api personal,eth,net,web3</code> <ol start="3"> <li>Gọi thử 1 vài <a href="https://documenter.getpostman.com/view/4117254/ethereum-json-rpc/RVu7CT5J#7218b6e7-5e7f-da59-fe48-17838cce9731" target="_blank">API</a> đã được tổng hợp sẵn trên postman </li> <li>Tham khảo <a href="https://geth.ethereum.org/docs/getting-started" target="_blank">tài liệu chính thức</a> của ethereum </li> <li>Hỏi stackask nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.</li></ol>
Answer