Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bắt đầu làm quen với ethereum từ đâu
<ol start="1"> <li>Pull <a href="https://github.com/ethereum/go-ethereum" target="_blank">geth</a> về và làm theo hướng dẫn tại README.md để build </li> <li>Chạy câu lệnh này sau khi build xong để enable http api: </li> </ol> <code>./build/bin/geth --http --http.api personal,eth,net,web3</code> <ol start="3"> <li>Gọi thử 1 vài <a href="https://documenter.ge
Answer