Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
[Phân tầng trong dự án] Hỏi về Tầng ControllerService
Trong dự án hiện tại em có thấy 1 tầng khá lạ, ít gặp là dạng ABCControllerService.<p> Dự án của em thì Controller sẽ gọi tới ControllerService để trả về thông tin cho client. </p> <p> Em chưa hiểu rõ lắm tại sao lại có tầng ControllerService này và mục đích của nó? </p> <p> Vì thường thì sẽ tách riêng Controller, Service, và Controller sẽ gọi tới Service để lấy dữ liệu trả cho Client là đã đủ rồi. </p> <p> Anh em có ai gặp qua và biết về tầng này thì chia sẻ giúp em là tại sao cần nó với ạ. </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer