Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Deploy contract lên mạng Ropsten test net
Để deploy contract lên mạng Ropsten test net, chúng ta cần thực hiện các bước sau: <p> </p> <ol start="1"> <li>Tạo project truffle </li> <li> <ol start="1"> <li>tạo thư mục truffle: <code>mkdir truffle</code> </li></ol></li> <li> <ol start="2"> <li><code>cd truffle</code> </li></ol></li> <li> <ol start="3"> <li><code>truffle init</code> </li></ol></li> </ol> <p> </p> <ol start="2"> <li>Cập nhật file <code>Migrations.sol</code> </li> </ol> <p> </p> <pre> // SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity &gt;=0.4.22 &lt;0.9.0; contract Migrations { string public message; uint public last_completed_migration; function Hello() public{ message = &quot;Hello World!&quot;; } function setCompleted(uint completed) public{ last_completed_migration = completed; } } </pre> <ol start="3"> <li>Tạo 1 tài khoản trên metamask và hãy lưu lại seedphase vào file <code>.secret</code> vào trong project <code>truffle</code> </li> <li>Request eth từ các nhà hảo tâm, nếu bạn cần hãy để lại tài ở comment khoản và mình sẽ chuyển cho bạn </li> <li>Tạo một dự án tại <a href="https://infura.io/" target="_blank">https://infura.io/</a> </li> <li>Bỏ comment và sửa đoạn này trong file <code>truffle-config.js</code> </li> </ol> <p> </p> <pre> ropsten: { provider: () =&gt; new HDWalletProvider(mnemonic, `https://ropsten.infura.io/v3/{projectId vừa tạo}`), network_id: 3, gas: 5500000, confirmations: 2, timeoutBlocks: 200, skipDryRun: true } </pre> <p> </p> <ol start="7"> <li>Compile contract: <code>truffle compile</code> </li> <li>Deploy contract: <code>truffle migrate --network ropsten</code> </li> <li>Kết quả chúng ta nhận được: </li> </ol> <p> </p> <pre> 1_initial_migration.js ====================== Deploying 'Migrations' ---------------------- &gt; transaction hash: &lt;a href="https://ropsten.etherscan.io/tx/0x5f95932408cfcb54c0522637d17ce6f2fd2ce1ef5829139a3c169fbce91f9f71" target="_blank"&gt;0x5f95932408cfcb54c0522637d17ce6f2fd2ce1ef5829139a3c169fbce91f9f71&lt;/a&gt; Summary ======= &gt; Total deployments: 1 &gt; Final cost: 0.000418759097796939 ETH </pre> <p> </p> <p> Tham khảo: </p> <p> </p> <ol start="1"> <li><a href="https://www.trufflesuite.com/guides/using-infura-custom-provider" target="_blank">https://www.trufflesuite.com/guides/using-infura-custom-provider</a> </li> <li><a href="https://www.geeksforgeeks.org/deploying-smart-contract-on-test-main-network-using-truffle/" target="_blank">https://www.geeksforgeeks.org/deploying-smart-contract-on-test-main-network-using-truffle/</a></li></ol>
Answer