Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Deploy contract lên mạng Ropsten test net
Để deploy contract lên mạng Ropsten test net, chúng ta cần thực hiện các bước sau: <p> </p> <ol> <li>Tạo project truffle </li> <li> <ol> <li>tạo thư mục truffle: <code>mkdir truffle</code> </li></ol></li> <li> <ol> <li><code>cd truffle</code> </li></ol></li> <li> <ol> <li><code>truffle init</code> </li></ol></li> </ol> <p> </p> <ol> <li>Cập nhật file <co
Answer