Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Convert cron
Em convert cron sang ngày, thì ngày convert ra cách ngày hiện tại 1 tuần <p> Cron: 0 23 16 ? <em>THU </em> - 2023/01/19 16:23:00 </p> <p> </p> <ul> <li>2023/01/12 16:28:00 </li></ul> <p> Làm cách nào để lấy được ngày giờ hiện tại của cron vậy ạ </p> <p> Code </p> <p> </p> <pre> DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd HH:mm:00"); LOGGER.info("Cron: " + emailConfig.getTimeSendMail()); CronExpression cronExpression = CronExpression.parse("0 23 16 ? * THU"); LocalDateTime nextRunDate = cronExpression.next(LocalDateTime.now()); LOGGER.info(dtf.format(nextRunDate)); LocalDateTime current = LocalDateTime.now(); LOGGER.info(dtf.format(current)); </pre>
Answer