Avatar
0
phuoc Beginner
phuoc Beginner
download template xlsx trên ReactJs
Hi mn, <p> </p> <p> Em muốn khi click vào button download thì tải về file template. </p> <p> </p> <p> E đặt file template vào cùng thư mục. </p> <p> </p> <p> Đây là đoạn code: </p> <pre>import batchTemplate from "./template.xlsx"; function downloadTemplate() {     axios({         url: batchTemplate,         method: "GET",         headers: {
Answer