Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về AWS S3 + Spring
Em có đang làm ứng dụng<strong> ReactJS + Spring Boot</strong> và có lưu trữ file ở <strong>AWS S3</strong>. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi là em muốn hiển thị hình ảnh ở ReactJS thì giữa 2 cách này thì nên áp dụng cách nào ổn hơn ạ ? </p> <ol> <li>Từ <strong>ReactJS</strong> gọi thẳng url của AWS mà Backend cung cấp <em><strong>(Không thông qua Backen
Answer