Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[ezyfox-server]cấu hình tối đa một user chỉ có 1 thiết bị đăng nhập tại 1 thời điểm?
ezyfox server có thể cấu hình tối đa một user chỉ có 1 thiết bị đăng nhập tại 1 thời điểm không? Có thể kick thiết bị cũ khi có thiết bị mới đăng nhập không?
Answer
Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Điểm vượt trội của EzyFox Server so với Netty là gì?
Điểm vượt trội của EzyFox Server so với Netty là gì?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
How can I create ezyfox server project?
How can I create ezyfox server project?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
ezyfox server viết bằng ngôn ngữ gì?
ezyfox server viết bằng ngôn ngữ gì?
Answer
Avatar
4
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Performance của ezyfox server thế nào?
Performance của ezyfox server thế nào?
Answer