Avatar
0
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Có nên cache chat message ở client?
Xin chào mọi người.Hiện tại em định làm ứng dụng chat bằng ReacJS có lưu database cho đồ án tốt nghiệp và chức năng chuyển đổi phòng giữa các người dùng, em có tìm hiểu là trên thực tế thì mỗi phòng thì load tin nhắn lần đầu tốn thời gian lâu còn lần thứ 2 trở đi khi chuyển đổi giữa các phòng(Đã load lần đầu) thì rất nhanh(Như Messenger của FB,..).Mọi người
Answer