Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tomcat độc lập thì Tomcat sẽ work với file Java, Servlet, JSP kiểu gì?
Java có nhiều khái niệm như Servlet, JSP các kiểu ghê a ạ, e chưa đào sâu nên là confuse kinh, e chưa hiểu đoạn khi mà chạy Tomcat độc lập thì Tomcat sẽ work với file Java, Servlet, JSP kiểu gì ấy ạ.
Answer