Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Một số convention khi đặt tên bảng, tên trường cho SQL
Một số convention khi đặt tên bảng, tên trường cho SQL
Answer