Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy File tài liệu sau khi nén.
Anh ơi làm sao để lấy File zip trả ra đó để gửi vào tài liệu khi gửi Mail ạ. Hiện tại em đang xuất fle ra 1 ổ mặc định còn xuất ra file để thêm vào tài liệu đính kèm email thì mình làm cách nào ạ. Code: <p> </p> <pre> public void zipFiles(){ FileOutputStream fos = null; ZipOutputStream zipOut = null; FileInputStream fis = null; try { File folder = new File("D:\\Data\\attachment"); File[] attachFiles = folder.listFiles(); fos = new FileOutputStream("C:\\Users\\admin\\Desktop\\tai-lieu\\testing.zip"); zipOut = new ZipOutputStream(new BufferedOutputStream(fos)); for(File file: attachFiles){ fis = new FileInputStream(file); ZipEntry ze = new ZipEntry(file.getName()); System.out.println("Zipping the file: "+file.getName()); zipOut.putNextEntry(ze); byte[] tmp = new byte[1024]; int size = 0; while((size = fis.read(tmp)) != -1){ zipOut.write(tmp, 0, size); } zipOut.flush(); fis.close(); } zipOut.close(); System.out.println("Done... Zipped the files..."); } catch (FileNotFoundException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } finally{ try{ if(fos != null) fos.close(); } catch(Exception ex){ } } } </pre>
Answer