Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[.Netcore] Cài đặt thread pool trong C
Theo mọi người, cài đặt Thread Pool kiểu này trong C<h1>.netcore có vấn đề gì không? <a href="https://github.com/tvd12/csharp-examples/blob/master/examples/MultiThreading/ThreadPool.cs">C# Thread Pool</a></h1>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bản chất generics trong C<h1>là gì?</h1>
Theo mọi người bản chất generics trong C<h1>là gì? </h1> <ol start="1"> <li>Ép kiểu về loại đối tượng mong muốn </li> <li>Trình dịch sẽ biên dịch thành các lớp cụ thể, ví dụ List sẽ được biên dịch thành ListInt</li></ol>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Service trong .net
Chào mọi người. Hiện tại em đang có vấn đề như này nhờ mọi người giải quyết giúp ạ. <ul> <li>Yêu cầu chức năng: </li></ul> <p> + Sau khi gửi mail sẽ update trạng thái là đã gửi request gửi mail. </p> <p> + Sau khi nhận thông báo gửi mail thành công từ webhook của server mail sẽ update trạng thái là gửi mail thành công và tiến hành gửi mail thông báo. </p> <ul> <li>Mong muốn: </li></ul> <p> + Hiện tại em muốn chia thành 2 service là </p> <p> ・ Service gửi mail </p> <p> ・ Service update trạng thái mail </p> <p> + Code sẽ kiểu như thế này: </p> <pre> public class ServiceSendMail : IServiceSendMail { IServiceUpdateStatusMail _b; public ServiceSendMail(IServiceUpdateStatusMail b){ _b = b; } public void SendMail(){ _b.UpdateStatus(); } } public class ServiceUpdateStatusMail : IServiceUpdateStatusMail{ IServiceSendMail _a; public ServiceUpdateStatusMail(IServiceSendMail a){ _a = a; } public void UpdateStatus(){ _a.SendMail(); } } </pre> <ul> <li>Vấn đề gặp phải: </li></ul> <p> Lỗi stackoverflow exception </p> <p> </p> <ul> <li>Cách làm tạm thời: </li></ul> <p> + Gộp 2 service vào 1 </p> <p> </p> <p> Mọi người còn cách nào hay ho hơn không ạ. Chỉ giúp em với </p> <p> Em xin cảm ơn trước ạ. </p>
Answer